Ngày 17/05/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
  
Cập nhật:03/06/2019 10:39:21 SA

Theo đó, định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo 02 giai đoạn, gồm: Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch. Mỗi giai đoạn gồm định mức cho hoạt động trực tiếp; hoạt động gián tiếp.

Định mức cho hoạt động trực tiếp bao gồm: Lập quy hoạch tổng thể quốc gia; lập quy hoạch không gian biển quốc gia; lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia; lập quy hoạch ngành quốc gia; lập quy hoạch vùng chuẩn; lập quy hoạch tỉnh chuẩn được quy định từ Phụ lục III đến Phụ lục VIII của Thông tư.

Định mức cho các hoạt động gián tiếp được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến về quy hoạch; thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch; khảo sát thực tế; quản lý chung.

Đối với mỗi định mức hoạt động được sử dụng mức chuyên gia tư vấn trong nước theo 4 mức quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được ký hiệu: chuyên gia tư vấn mức 1 (CG1), chuyên gia tư vấn mức 2 (CG2), chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3), chuyên gia tư vấn mức 4 (CG4).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.

Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT;

- Hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017.

Download Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ