Nghị định hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
  
Cập nhật:05/11/2020 10:24:54 SA
Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ. Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người có nghĩa vụ kê khai); Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020; bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Vui lòng xem nội dung chi tiết Nghị định 130/2020/NĐ-CP tại đây./.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ