Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
  
Cập nhật:19/11/2020 8:49:41 SA
Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Nghị định này áp dụng đối với: Phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2020, thay thế Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015.

Nội dung chi tiết, vui lòng tải Nghị định tại đây.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ