Nghị định mới về xử lý nghiêm người có hành vi xâm hại trẻ em, kể cả cha mẹ
  
Cập nhật:19/11/2020 2:18:08 CH
Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, Mục tiêu kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 121/2020/QH14), làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai, thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em đã được nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 121/2020/QH14, Báo cáo số 69/BC-ĐGS ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Đoàn Giám sát Quốc hội và kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em;

- Đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề cập một số nhiệm vụ, giải pháp khác được thực hiện bởi Bộ Tư pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em như:

- Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và có biện pháp chấm dứt tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật;

- Tăng cường kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại (thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo)...

Xem chi tiết Quyết định 1472/QĐ-TTg tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ