Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
  
Cập nhật:25/03/2020 9:03:08 SA
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020, thay thế cho Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định đã khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong công tác quốc tịch trong thời gian qua, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các loại việc về quốc tịch.
Vui lòng xem fife đính kèm: tại đây

NNHUY-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]

Liên kết công vụ