Phổ biến Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018
  
Cập nhật:04/12/2019 5:01:07 CH

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Ngày 26/12/2018 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;

Sau gần 01 năm triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BCT, có một số nội dung tại Thông tư cần được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020./.

 

Xem chi tiết Thông tư số 28/2019/TT-BCT tại đây

NTTH
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ