Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
  
Cập nhật:29/10/2019 11:19:57 SA
Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Theo đó, Quy chế quy định việc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Chương trình). Được áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Bộ Công Thương được giao là cơ quan quản lý Chương trình. Đơn vị chủ trì đề án là các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các đề án thuộc Chương trình theo quy định tại Quy chế này.

Theo Quy chế, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức xây dựng mục tiêu, chiến lược, Chương trình trong từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng Hệ thống tiêu chí Chương trình; trực tiếp xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; hướng dẫn xây dựng các đề án, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và ký kết với các đơn vị chủ trì thực hiện các đề án theo quy định tại Quy chế này; tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí quản lý, thực hiện Chương trình, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án thuộc Chương trình, việc tuân thủ các quy định của Chương trình đối với các doanh nghiệp tham gia Chương trình; phối hợp với các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động của Chương trình... Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện Quy chế này.

Được biết, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nhằm thực hiện xây dựng, phát triển và bảo v thương hiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia.

Các doanh nghiệp có sản phẩm thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng biu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy chế quản lý và sử dụng biu trưng của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; được tham gia xây dựng chiến lược, chương trình hành động cụ thể của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; được ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và các Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam có liên quan; được tiếp cận cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, sản phẩm và ngành hàng của Chương trình, trừ thông tin liên quan đến đi thủ cạnh tranh hoặc thông tin mật theo quy định của pháp luật; được các cơ quan nhà nước hỗ trợ pháp lý trong tranh chấp về các biện pháp quản lý ngoại thương của nước ngoài, tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa; được hưởng chế độ ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế, hải quan và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019.

Chi tiết Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam xem: Tại đây./.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ