Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Cập nhật:26/07/2018 11:17:49 SA
Ngày 28/6/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (có hiệu lực từ ngày 16/8/2018). Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm có:

- Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (các cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn.
- Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia. Trong đó, áp dụng hồ sơ đăng ký điện tử.
- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có giá trị từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ tư (thay vì năm thứ 3 như trước đây).
- Về quyền lợi của cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận: Được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để: Đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý; xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng trang thông tin điện tử (website) của cơ sở và các nội dung ưu tiên, hỗ trợ khác để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. 
….


NTD-QLCN
SCT-QLCN
 Bản in]

Liên kết công vụ