Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Thông báo 23 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017)
Cập nhật:26/09/2018 4:12:35 CH

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Theo đó, cả nước có 2.413 cơ sở; trong đó công nghiệp 1.874 cơ sở, công trình xây dựng 456 cơ sở, giao thông vận tải 54 cơ sở, nông nghiệp 29 cơ sở.

Những địa phương có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 302 cơ sở; thành phố Hà Nội 288 cơ sở; tỉnh Bình Dương 253 cơ sở; tỉnh Bác Ninh có 86 cơ sở; tỉnh Vĩnh Phúc có 47 cơ sở,v.v...

Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có 23 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó công nghiệp 20 cơ sở, công trình xây dựng 03 cơ sở.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./.

Download Quyết định tại đây; Danh mục 23 cơ sở tại đây./.

 

NVTAN
SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ