Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Thông báo: Từ ngày 01/11/2016, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4
Cập nhật:25/10/2016 3:40:28 CH
Nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cung cấp dịch vụ công, thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung và thuộc thẩm quyền Sở Công Thương nói riêng, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, góp phần nâng cao chỉ số ICT-INDEX, PCI, PAPI của tỉnh.

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1744/KH-SCT ngày 14 tháng 10 năm 2016 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch về triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức 4 thuộc thẩm quyền Sở Công Thương với Cụ thể như sau:

1. Căn cứ:

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016;

Căn cứ Công văn số 260/SCT-VP ngày 09/03/2016 của Sở Công Thương về việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến;

2. Nội dung

- Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến:  www.dichvucong.thuathienhue.gov.vn

- Sở Công Thương sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ Một cửa tại địa chỉ http://motcua.sct1.thuathienhue.egov.vn/ để xử lý hồ sơ thủ tục.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền Sở Công Thương ban hành gồm 19 thủ tục thuộc các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, Xúc tiến thương mại, Thương mại, Điện lực, Công nghiệp, An toàn hóa chất, Thương mại quốc tế (Có bảng Danh mục kèm theo).

3. Thời gian:

- Sở Công Thương bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 kể từ ngày 01/11/2016.

- Riêng Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại sẽ triển khai sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Công bố thủ tục hành chính đối với Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại.

4. Các thủ tục triển khai:

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3 VÀ 4 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1744/KH-SCT ngày  14  tháng 10 năm 2016)

 

1.    Các thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

 

STT

TÊN THỦ TỤC

Thời gian triển khai

I

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

 

 

 

 

 

01/11/2016

1.

Đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi

II

LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI

2.

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

3.

Xác nhận tiếp nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

4.

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

5.

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

2.  Các thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

STT

TÊN THỦ TỤC

Thời gian triển khai

I

LĨNH VỰC: LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

01/11/2016

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

3.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

II.

LĨNH VỰC: ĐIỆN LỰC

4.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện tại địa phương

III.

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP

5.

Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

IV.

LĨNH VỰC: AN TOÀN HÓA CHẤT

6.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

7.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Hóa chất

8.

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Hóa chất

V

LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

9.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

11.

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

12.

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

13.

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

VI

LĨNH VỰC: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

14.

Thông báo thực hiện khuyến mại

Triển khai sau khi có Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố Thủ tục hành chính đối với Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại.

 

 

 Bản in]

Liên kết công vụ