Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Thông tin bãi bỏ một số cụm từ về Biểu mẫu đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại theo văn bản số 22/VBHN-BCT, ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương
  
Cập nhật:27/04/2020 11:02:56 SA
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 22/VBHN-BCT xác thực văn bản hợp nhất Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, theo đó đã bãi bỏ một số nội dung, quy định liên quan đến khuyến mại và hội chợ, triển lãm, thương mại.

Theo đó, bãi bỏ một số nội dung, quy định liên quan đến khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại như: bãi bỏ cụm từ “danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại điểm đ khoản 6 và nội dung “Việc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài với danh nghĩa Quốc gia Việt Nam phải đạt được tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công Thương” tại khoản 12 Điều 29; bãi bỏ cụm từ “Văn bản thỏa thuận/Hợp đồng gửi kèm” tại số thứ tự 11 Mẫu số 01, số thứ tự 9 Mẫu số 02 và bãi bỏ cụm từ “việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam” tại số thứ tự 1 Mẫu số 10 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại…

Nội dung cụ thể theo file đính kem văn bản: Hợp nhất Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

 

PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ