• Nghị định mới về xử lý nghiêm người có hành vi xâm hại trẻ em, kể cả cha mẹ
  Cập nhật: 19/11/2020 2:18:08 CH
  Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

 • Nghị định mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
  Cập nhật: 19/11/2020 8:49:41 SA
  Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Nghị định này áp dụng đối với: Phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

 • Nghị định hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
  Cập nhật: 05/11/2020 10:24:54 SA
  Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ. Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người có nghĩa vụ kê khai); Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

 • Nghị định mới VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  Cập nhật: 05/11/2020 9:50:17 SA
  Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; Nghị định này quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này áp dụng đối với: Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách (sau đây gọi chung là cán bộ); Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công ...

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
  Cập nhật: 02/11/2020 9:55:21 SA
  Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 27/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
  Cập nhật: 02/11/2020 9:31:50 SA
  Ngày 30/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
  Cập nhật: 25/10/2020 4:32:24 CH
  Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 • Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Cập nhật: 24/10/2020 8:30:26 SA
  Ngày 06/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 • Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết
  Cập nhật: 22/10/2020 2:23:40 CH

 • Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
  Cập nhật: 20/10/2020 9:36:38 SA
  Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ