Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT
  
Cập nhật:05/04/2021 10:24:18 SA
Ngày 31/3/2021. Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Nội dung chi tiết tại đây.

nnhuy.sct
Thanh tra
 Bản in]

Liên kết công vụ