Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Cập nhật:07/05/2018 11:15:26 SA
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          Mục đích của kế hoạch nhằm Triển khai có hiệu quả Chỉ thị đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang; Xác định những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

          - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

          - Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm; các gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

          - Tập trung công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng.

          - Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

          - Các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ