Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Triển khai “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”
  
Cập nhật:04/05/2019 11:26:10 SA
Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về Triển khai “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1671/QĐ-TTg, ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” (sau đây gọi chung là Đề án); Tiếp tục đầu tư, đảm bảo các điều kiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Huy động sự tham gia rộng rãi của các chủ thể phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh phù hợp với  xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tạo cơ chế thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đóng góp, chia sẻ, khai thác hệ thống thông tin chung, cơ sở dữ liệu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Triển khai đầu tư có hiệu quả cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi; Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp này, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban ngành căn cứ Kế hoạch để cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch trung hạn và hàng năm của cơ quan, đơn vị; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan theo đúng mục tiêu Kế hoạch, gửi Sở Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện; Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch trong cơ quan cũng như trong xã hội.

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ