Triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
  
Cập nhật:30/09/2019 8:59:25 SA
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 6938/UBND-TC ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu:

1. Văn phòng Sở tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện thông qua Trang Thông tin điện tử Sở và thư điện tử công vụ;

2. Thanh tra rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Sở ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc  tham mưu ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc và tất cả cán bộ CCVC thực hiện đúng trách nhiệm được quy định tại Điều 67 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Yêu cầu Trưởng các phòng, trung tâm và CBCCVC thực hiện nghiêm túc./.
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ