Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NĐ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ.
  
Cập nhật:08/08/2019 3:34:02 CH
Thực hiện Công văn số 5201/UBND-TTr ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NĐ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ thể: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

DANH MỤC
CÁC CHỦ ĐỀ: TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 
VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 24 Đ
MỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-CP
ngày
23 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ)

I. CHỦ ĐỂ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

STT

Tên đề mục

1.

Tín ngưỡng, tôn giáo

 

II. CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT 1

 

STT

Tền đề mục

1.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

 

III. 24 ĐỀ MỤC (THUỘC 19 CHỦ ĐỂ KHÁC)

 

STT

Tên đề mục

Tên chủ đề

1.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công nghiệp

2.

Bình đẳng giới

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

3.

Hôn nhân và gia đình

4.

Giáo dục đại học

Giáo dục, đào tạo

5.

Kiểm toán Nhà nước

Kế toán, kiểm toán

6.

Tiếp công dân

Khiếu nại, tố cáo

7.

Khoa học và công nghệ

Khoa học, công nghệ

8.

Giáo dục nghề nghiệp2

Lao động

 

9.

Việc làm

10.

Phát triển ngành nghề nông thôn

Nông nghiệp, nông thôn

11.

Tài nguyên nước

Tài nguyên

12.

Dự trữ quốc gia

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

13.

Thi hành ánhình sự

Thi hành án

14.

Tiếp cận thông tin

Thông tin, báo chí, xuất bản

15.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thương mại, đầu tư, chứng khoán

16.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổ chức bộ máy nhà nước

17.

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

18.

Công đoàn

Tổ chức chính trị - xã hội, hội

19.

Hoạt động chữ thập đỏ

20.

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

21.

Phòng, chống mua bán người

Trật tự an toàn xã hội

22.

Du lịch

Văn hóa, thể thao, du lịch

 

23.

Quảng cáo

24.

An toàn thực phẩm

Y tế, dược

     Nội dung Nghị quyết  tại đây       

 

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ