Triển khai thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân sửu
  
Cập nhật:09/02/2021 2:39:03 CH
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1274 /UBND-TĐKT ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân Sửu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 232/TTCP-C.IV ngày 05/02/2021 của Thanh Tra Chính phủ về việc thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân sửu; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản nêu trên; thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Giao Thanh Tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 18/02/2021.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ