UBND tỉnh ban hành mới Quy trình nội bộ, quy trình điện tử lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
  
Cập nhật:14/08/2020 9:40:17 SA
Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2044/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (gồm 14 Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực; Lưu thông hàng hóa (9TTHC); Kinh doanh khí (3 TTHC) và An toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 TTHC) có Phụ lục kèm theo); UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan cấp huyện.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ